Zapytanie ofertowe na zakup 25 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem dla uczestników projektu „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ” w ramach projektu „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ” RPOP.08.01.00-16-0025/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 8.1 w ramach RPO WO 2014-2020

Zapytanie Ofertowe

Zawiadomienie

 

 

Organizacja trzydniowego warsztatu szkoleniowo-wyjazdowego dla uczestników projektu pn. „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ” RPOP.08.01.00-16-0025/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 8.1 w ramach RPO WO 2014-2020

ZAPYTANIA OFERTOWEGO – WARSZTATY

ZAPYTANIE OFERTOWE – WARSZTATY

WYJAŚNIENIA

 

Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku – Usługa Prawna do projektu „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ”RPOP.08.01.00-16-0025/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 8.1 w ramach RPO WO 2014-2020

Link do pliku

Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku – Usługa Psychologiczna do projektu „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ” RPOP.08.01.00-16-0025/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 8.1 w ramach RPO WO 2014-2020

Link do pliku

Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku – Usługa Doradztwa Zawodowego do projektu „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ” RPOP.08.01.00-16-0025/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 8.1 w ramach RPO WO 2014-2020

Link do pliku

Zawiadomienie

Ogłoszenie otwartego naboru PARTNERA

Na pod­stawie art. 33  ust. 2 ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018, poz. 431, z późn. zm.), POWIAT BRZESKI – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu ogłasza nabór na PART­NERA, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Ogłosze­nie ma charak­ter infor­ma­cyjny, celem umożli­wienia zgłasza­nia się ewen­tu­al­nych Part­nerów. Ogłosze­nie to nie stanowi ogłoszenia w rozu­mie­niu przepisów o zamówieni­ach pub­licznych oraz o dzi­ałal­ności pożytku publicznego.

Link do pliku

Zawiadomienie

Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku – Usługa Socjoterapii do projektu „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ” RPOP.08.01.00-16-0025/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 8.1 w ramach RPO WO 2014-2020

Link do pliku

Zawiadomienie

Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku – Usługa Seksuologa do projektu „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ” RPOP.08.01.00-16-0025/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 8.1 w ramach RPO WO 2014-2020

Link do pliku

Zawiadomienie