Organizacja trzydniowego warsztatu szkoleniowo-wyjazdowego dla uczestników projektu pn. „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ” RPOP.08.01.00-16-0025/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 8.1 w ramach RPO WO 2014-2020

ZAPYTANIA OFERTOWEGO – WARSZTATY

ZAPYTANIE OFERTOWE – WARSZTATY

WYJAŚNIENIA