Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) pn.

 

SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ

RPOP.08.01.00-16-0025/17

Wartość Projektu: 893.932,90

Dofinansowanie Projektu z UE: 844.766,58

Wkład własny: 49.166,32 zł

Okres realizacji Projektu: maj 2018 – kwiecień 2020

Miejsce realizacji Projektu: Powiat Brzeski

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej świadczonej na rzecz wychowanków instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych z terenu powiatu brzeskiego.

W projekcie weźmie udział 60 osób, w tym 10 dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej do 15 roku życia, 30 dzieci i młodzieży z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, 10 osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej oraz 10 kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego.

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

  • nabycie, przywrócenie kompetencji społecznych poprzez indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne, socjoterapeutyczne, prawnicze i spotkania z seksuologiem
  • wzmocnienie kompetencji społecznych poprzez warsztaty stacjonarne m. in. kulinarne, ceramiczno-plastyczne, fotograficzne, taneczne oraz samoobrony i sztuk walki
  • podniesienie umiejętności i kompetencji społecznych i zawodowych poprzez warsztaty szkoleniowo-wyjazdowe
  • udział w zajęciach rekreacyjno–turystycznych i kulturalnych
  • organizację kursów i szkoleń niezbędnych na rynku pracy
  • kształcenie kandydatów do pełnienia roli rodziny zastępczej
  • doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą
  • usługi edukacyjne dla wychowanków pieczy zastępczej
  • kolonie/obozy letnie dla wychowanków pieczy zastępczej

 

Chęć udziału w projekcie można zgłaszać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23.