Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) pn.

 

SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ

RPOP.08.01.00-16-0025/17

Wartość Projektu: 893.932,90

Dofinansowanie Projektu z UE: 844.766,58

Wkład własny: 49.166,32 zł

Okres realizacji Projektu: maj 2018 – kwiecień 2020

Miejsce realizacji Projektu: Powiat Brzeski

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej świadczonej na rzecz wychowanków instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych z terenu powiatu brzeskiego.

W projekcie weźmie udział 60 osób, w tym 10 dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej do 15 roku życia, 30 dzieci i młodzieży z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, 10 osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej oraz 10 kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego.

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

  • nabycie, przywrócenie kompetencji społecznych poprzez indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne, socjoterapeutyczne, prawnicze i spotkania z seksuologiem
  • wzmocnienie kompetencji społecznych poprzez warsztaty stacjonarne m. in. kulinarne, ceramiczno-plastyczne, fotograficzne, taneczne oraz samoobrony i sztuk walki
  • podniesienie umiejętności i kompetencji społecznych i zawodowych poprzez warsztaty szkoleniowo-wyjazdowe
  • udział w zajęciach rekreacyjno–turystycznych i kulturalnych
  • organizację kursów i szkoleń niezbędnych na rynku pracy
  • kształcenie kandydatów do pełnienia roli rodziny zastępczej
  • doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą
  • usługi edukacyjne dla wychowanków pieczy zastępczej
  • kolonie/obozy letnie dla wychowanków pieczy zastępczej

 

Chęć udziału w projekcie można zgłaszać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23.

 

 

Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku – Usługa Prawna do projektu „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ”RPOP.08.01.00-16-0025/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 8.1 w ramach RPO WO 2014-2020

Link do pliku

 

 

Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku – Usługa Psychologiczna do projektu „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ” RPOP.08.01.00-16-0025/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 8.1 w ramach RPO WO 2014-2020

Link do pliku

 

Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku – Usługa Doradztwa Zawodowego do projektu „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ” RPOP.08.01.00-16-0025/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 8.1 w ramach RPO WO 2014-2020

Link do pliku

Zawiadomienie

 

 

Ogłoszenie otwartego naboru PARTNERA

Na pod­stawie art. 33  ust. 2 ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018, poz. 431, z późn. zm.), POWIAT BRZESKI – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu ogłasza nabór na PART­NERA, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Ogłosze­nie ma charak­ter infor­ma­cyjny, celem umożli­wienia zgłasza­nia się ewen­tu­al­nych Part­nerów. Ogłosze­nie to nie stanowi ogłoszenia w rozu­mie­niu przepisów o zamówieni­ach pub­licznych oraz o dzi­ałal­ności pożytku publicznego.

Link do pliku