Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu informuje, że w 2022 roku realizowany jest „Program wyrównywania różnic między regionami III” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań w 2022 roku realizowane będą następujące obszary:

Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.

Obszar D – likwidacja barier transportowych.

Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu należy składać w terminie do dnia 04.02.2022 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu

Szczegółowe informacje o „Programie wyrównywania różnic między regionami III”
(w tym: program, procedury realizacji, wniosek oraz kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2022 roku) dostępne są na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl) w komunikacie z dnia 30.11.2021 r. (w zakładce: Aktualności),  a także w zakładce: O Funduszu/ Programy i zadania PFRON/ Programy realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między regionami III.


ZARZĄDZENIE NR 5/2021

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 1.03.2021 r.

Zobacz treść zarządzenia

Szanowni Państwo,

W imieniu Fundacji Edukacji Nowoczesnej mamy ogromną przyjemność poinformować o realizowanym przez nas projekcie „Książka dla każdego” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach projektu powstają adaptacje książek w formacie DAISY przyjaznym dla osób niewidomych i niedowidzących, które do tej pory były dostępne wyłącznie w formie papierowej. Lista książek jest sukcesywnie uzupełniania o nowe pozycje.

Publikacje może pobrać każda osoba posiadająca ważny dokument poświadczający niepełnosprawność narządu wzroku. Wszyscy chętni do pobrania książek będą weryfikowani pod względem ważności posiadanych orzeczeń. Osoby prawidłowo zweryfikowane w ramach poprzednich naszych projektów, mogą korzystać z dotychczasowych loginów i haseł.

Poniżej prezentujemy listę książek, a pod nim link do platformy umożliwiający rejestrację oraz pobranie publikacji.

Lista książek audio

Link do platformy umożliwiający rejestrację oraz pobranie publikacji.

INFORMACJA O PROGRAMIE PFRON
REHABILITACJA 25 PLUS

Oddział Opolski PFRON informuje, że rusza nabór wniosków na rok szkolny 2020/2021 w ramach programu „Rehabilitacja 25 plus”. Do dnia 5 sierpnia 2020 roku można przystąpić do programu. Wnioski mogą składać podmioty prowadzące OREW, ORW, SPdP oraz inne placówki edukacyjne, które będą udzielać wsparcia osobom z niepełnosprawnościami. Poniżej link z informacją o programie „Rehabilitacja 25 plus”.

ZARZĄDZENIE NR 5/2020
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
z dnia 24.04.2020 r.

w sprawie ustalenia zasad dofinansowania niektórych obszarów zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie § 8 pkt. 8 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zarządzam co następuje:

§1

 1. Ustala się podział środków na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych w następujący sposób:
 2. a) obniża się wysokość dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych o 20% wysokości dofinansowania.

§2

 1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania do zakupu łóżka rehabilitacyjnego w wysokości 1000 zł.

2.Ustala się, że wnioski o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz do zakupu komputerów rozpatrywane będą w sytuacji otrzymania dodatkowych środków PFRON na realizację zadań lub przeniesienia środków z oszczędności wynikających z realizowanych zadań powiatu lub oszczędności wynikających z bieżącej realizacji zadań.

3.Ustala się maksymalne kwoty dofinansowań do:

– likwidacji barier architektonicznych dotyczących łazienek w

– wysokości 5000 zł

– budowy podjazdu do kwoty 12.000 zł

–  zakupu i montażu urządzenia dźwigowego do kwoty 15.000 zł

– zakupu schodołaza/krzesełka schodowego do kwoty 12.000 zł

– zakupu podnośnika łazienkowego lub transportowego do kwoty 5.000 zł

– zakupu i montażu wanny z otwieranymi drzwiczkami do kwoty 4.000 zł

§3

      1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania do zakupu aparatu słuchowego dla osoby dorosłej w wysokości 700 zł

 1. Ustala się, że wnioski złożone w 2020 r. a dotyczące faktur i rachunków za 2019 r. będą podlegały dofinansowaniu na zasadach obowiązujących w roku   2019.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE NOWY PROGRAM PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem, zagrożenia epidemicznego oraz

Dla kogo jest ten program?

Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:

 1. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 2. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

 1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 6. pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 7. pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Wnioski o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III mogą być składane do realizatora programu w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 4 września 2020 roku. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.

Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW).

Przyjmowanie wniosków w systemie SOW rozpoczyna się 10 kwietnia bieżącego roku.

PFRON udostępni funkcjonalność pełnej obsługi składanych wniosków w systemie łącznie z przygotowaniem elektronicznych przelewów dla systemów finansowo-księgowych oraz wsparcie Infolinii 800 889 777 (połączenie bezpłatne). Korzystanie z systemu zarówno dla wnioskodawcy, jak i realizatora możliwe jest bez wychodzenia z domu, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie).

Rekomendujemy składanie wniosków przez system SOW – w obecnej sytuacji to najbezpieczniejsze rozwiązanie zarówno dla wnioskodawców, jak i dla realizatorów – złożenie i procedowanie wniosku w systemie nie powoduje konieczności wychodzenia z domu, jest zgodne z wprowadzonymi obostrzeniami wykluczającymi spotykanie się w większej grupie osób, pozwala na pracę zdalną.

Ważne

Uruchomiliśmy możliwość złożenia wniosku w systemie SOW również osobom, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie.

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy bez wychodzenia z domu na każdym jej etapie:

 1. z perspektywy wnioskodawcy:
  1. wypełnienie i złożenie wniosku,
  2. dokonanie ewentualnych uzupełnień,
  3. uzyskanie informacji o przyznaniu dofinansowania.
 2. z perspektywy realizatora – pełne procedowanie wniosku w systemie elektronicznym, co umożliwia pracę zdalną:
  1. weryfikacja i ocena wniosku,
  2. ewentualne skierowanie do poprawy,
  3. decyzja o przyznaniu dofinansowania,
  4. korespondencja z wnioskodawcą,
  5. sprawozdawczość i raporty.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl – zakładka „O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie”.


 

PROGRAM PFRON ,, AKTYWNY SAMORZĄD”

                            DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje kolejną edycję Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą

,, Aktywny Samorząd”. Program ten adresowany jest wyłącznie dla osób posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Realizacja Programu odbywa się w dwóch modułach:

– moduł I obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizacje społeczną i

zawodową osób niepełnosprawnych

– moduł II obejmuje pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie

wyższym przez osoby niepełnosprawne.

W ramach modułu I w obszarze A osoby niepełnosprawne, które spełniają szczegółowe kryteria określone w ramach programu mogą otrzymać dofinansowanie do likwidacji bariery samochodowej poprzez pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy.

W obszarze B, który dotyczy likwidacji barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informatycznym można otrzymać pomoc w:

–  zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

– dofinansowaniu szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego  

  i oprogramowania

– pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu

  elektronicznego

W obszarze C dotyczącym likwidacji barier w poruszaniu się można otrzymać pomoc w:

– utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka

  inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

– w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania

   techniczne

– w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której

   zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

– w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub

   oprzyrządowania elektrycznego wózka ręcznego

W obszarze D można otrzymać pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez:

zapewnienie opieki dla osoby zależnej

W module I przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż do 31 sierpnia 2019 r.

 

 

W ramach modułu II można ubiegać się o pomoc na:

dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym dla osób posiadających

znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub które mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

W przypadku modułu II obowiązują dwa terminy składania wniosków dotyczących roku akademickiego:

– do dnia 30 marca 2019 dla wniosków dotyczących roku akademickiego

2018/2019

do dnia 10 października 2019 dla wniosków dotyczących roku akademickiego

  2019/2020

Szczegółowych informacji dotyczących kwalifikowania się do poszczególnych form wsparcia oraz wysokości dofinansowań dla poszczególnych obszarów udzielą Państwu pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu realizujący Program Aktywny Samorząd.

Kontakt:

49 – 300 Brzeg, ul. Wyszyńskiego 23, telefon: 77 – 416-95-05

mail: pcprbrzeg@wp.pl


 

ZADANIA PFRON REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATOWY

I. LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.)

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym;

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie;

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

O dofinansowanie do:

 • likwidacji barier architektonicznych – np. wybudowanie podjazdu – mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,
 • likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych – mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne którym likwidacja bariery umożliwi lub znaczne ułatwi wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Wysokość i warunki dofinansowania:

Dofinansowanie przysługuje osobie niepełnosprawnej mieszkającej na terenie Powiatu Brzeskiego. Osoby te mogą ubiegać się o dofinansowanie likwidacji w/w barier, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek w każdym dogodnym czasie. Po zakwalifikowaniu wniosku PCPR zawiera umowę na realizację przedsięwzięcia. Wnioskodawca zobowiązany jest do udziału środków własnych w wysokości stanowiącej minimum 20% ceny brutto kosztów przedsięwzięcia.

WAŻNE!

PCPR nie zwraca kosztów poniesionych w związku z pracami wykonanymi przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wnioski na likwidację barier przyjmowane są w każdym czasie, aż do momentu wyczerpania środków finansowych Funduszu, przeznaczonych na dany rok kalendarzowy.

Podstawę dofinansowania zadania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta pomiędzy Starostą, a Wnioskodawcą.

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:
Anna Rysiewicz – Gil,
Tel. (77) 416-95-05 w.420
e-mail: a.gil@brzeg-powiat.pl

II. ORGANIZACJA SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Podstawa prawna:

Art. 35a ust. 1 pkt. 7b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011, Nr 127, poz. 721 z późn. zm) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 96, poz.861 z późniejszymi zmianami).

Zasady dofinansowania:

O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

 1. prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 2. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Sposób realizacji i wysokość dofinansowania

Podstawę dofinansowania zadania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Starostę z osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia. Wniosek składa się odpowiednio do PCPR właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie.

Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną o dofinansowanie ze środków PFRON rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do PCPR właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:
Anna Rysiewicz – Gil,
Tel. (77) 416-95-05 w. 420
e-mail: a.gil@brzeg-powiat.pl

III. DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY, PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE PRZYZNAWANE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Podstawa prawna:

 • Art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 214, poz.1407).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.).

ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

Osoby niepełnosprawne, zainteresowane uzyskaniem ze środków PFRON takiego dofinansowania, powinny złożyć wniosek (dostępny w Centrum lub na naszej stronie internetowej), wraz z załącznikami:

 • Faktura określająca kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność (przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie), kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
 • Kopia ważnego orzeczenia o znacznym, umiarkowanym bądź lekkim stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego (zgodnie z artykułem 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dziennik Ustaw Numer 123, pozycja 776 z późniejszymi zmianami) (oryginał orzeczenia do wglądu).
 • Informacja o dochodach (odcinek renty, emerytury, zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia) do wglądu.
 • Upoważnienie od osoby niepełnosprawnej dla odbierającego z czytelnym podpisem osoby niepełnosprawnej (Wnioskodawcy) oraz dokładnym numerem dowodu osobistego osoby odbierającej.
 • Dowód osobisty osoby niepełnosprawnej i osoby odbierającej (do wglądu).

Kryterium dochodu kwalifikujące do uzyskania refundacji wynosi odpowiednio:

 • dla osoby w rodzinie nie może przekraczać kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego dla potrzeb PFRON przez GUS (za kwartał poprzedzający złożenie wniosku)
 • dla osoby samotnej 65% przeciętnego wynagrodzenia (za kwartał poprzedzający złożenie wniosku )

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 • do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny maksymalnie może wynieść do 60% kosztów przedsięwzięcia (kwota dofinansowania nie może jednak przekroczyć 5–krotności najniższego wynagrodzenia).

Tryb postępowania:

 • wypełnienie wniosku wraz z załącznikami przez wnioskodawcę (dostępnego w Centrum lub na naszej stronie internetowej),
 • zaświadczenie lekarskie (lekarz specjalista) na sprzęt i wstępny kosztorys,
 • złożenie wniosku wraz z załącznikami do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 • rozpatrzenie wniosku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku:

 • podpisanie umowy pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie a osobą niepełnosprawną lub jej opiekunem prawnym bądź pełnomocnikiem/przedstawicielem ustawowym
 • dokonanie zakupu oraz zapłata wymaganego udziału własnego min. 40%,
 • opis faktury przez sprzedawcę potwierdzający uiszczenie wkładu własnego kupującego,
 • dostarczenie oryginału faktury do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (opisanej na odwrocie co do zgodności z zawartą umową)
 • po sprawdzeniu dostarczonej i odpowiednio opisanej faktury przez pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, następuje przelew środków na konto sprzedawcy.

Kryterium dochodu kwalifikujące do uzyskania dofinansowania wynosi odpowiednio:

 • dla osoby w rodzinie nie może przekraczać kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego dla potrzeb PFRON przez GUS (za kwarał poprzedzający złożenie wniosku)
 • dla osoby samotnej 65% przeciętnego wynagrodzenia (za kwarał poprzedzający złożenie wniosku)

Nie jest możliwe dofinansowanie sprzętu zakupionego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, tak więc ważne jest przestrzeganie trybu postępowania.

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:
Anita Strusińska-Piszczek
tel. 77 416 95 05 w.420
email: a.piszczek@brzeg-powiat.pl

IV. DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. 2007 nr 230 poz. 1694)
 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. 2002 nr 96 poz. 861).

Turnus rehabilitacyjny jest to forma aktywnej rehabilitacji, połączona z elementami wypoczynku, mająca na celu przede wszystkim poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych.

Turnus rehabilitacyjny odbywa się w zorganizowanej grupie i trwa nie krócej niż 14 dni. Program turnusu powinien zawierać elementy rehabilitacji leczniczej, odpowiadającej schorzeniom osób niepełnosprawnych będących uczestnikami turnusu oraz działalności kulturalno – oświatowej, wspomagającej rehabilitację społeczną.

Osoba niepełnosprawna może uzyskać dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie odpowiedniego wniosku, którego druk wydaje również PCPR.

Ubiegając się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego osoba niepełnosprawna powinna dostarczyć następujące dokumenty i spełnić niżej wymienione kryteria:

 • wypełniony formularz wniosku (dostępny w Centrum lub na naszej stronie internetowej) tj. wniosek o uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym,
 • wniosek lekarski na turnus rehabilitacyjny,
 • kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – grupie inwalidzkiej, a w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności
 • kserokopia dowodu osobistego

Na wyraźne i uzasadnione zalecenie lekarskie, osobie niepełnosprawnej przysługuje opiekun, którego pobyt może być także dofinansowany. Opiekunem nie może być osoba pełniąca funkcje członka kadry na danym turnusie, a także osoba niepełnosprawna wymagająca opieki innej osoby.

O dofinansowanie może wystąpić osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także bezdomna osoba niepełnosprawna przebywająca na terenie tego powiatu.

Z dofinansowania do turnusu można korzystać tylko raz w roku kalendarzowym. Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu osoba niepełnosprawna musi wybrać termin turnusu i zarezerwować miejsce w ośrodku. Oferty organizatorów turnusów rehabilitacyjnych są dostępne w siedzibie Centrum i w Centralnej Bazie Danych Ośrodków i Organizatorów Turnusów dla Osób Niepełnosprawnych (www.ebon.mpips.gov.pl)

Kryterium dochodu kwalifikujące do uzyskania dofinansowania wynosi odpowiednio:

 • dla osoby w rodzinie nie może przekraczać kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego dla potrzeb PFRON przez GUS,
 • dla osoby samotnej 65% przeciętnego wynagrodzenia

O dofinansowanie mogą ubiegać się także osoby niepełnosprawne, których dochód przekracza wyżej wymienione kryteria, wtedy kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.
Wysokość dofinansowania wynosi:

 1. 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
 2. 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 3. 23% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 4. 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
 5. 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:
Ewa Sukiennik tel. 77 416 95 05 w.420
e-mail: e.sukiennik@brzeg-powiat.pl

V. REHABILITACJA ZAWODOWA

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
 • Ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej wykonywane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu.

POWIATOWY URZĄD PRACY
Ul. Armii Krajowej 32
49-300 Brzeg
tel. 077 4441390-92
Godziny urzędowania: Poniedziałek – Piątek od 7:30 do 15:30

DORADCA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W ramach projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa i społeczna wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i osób niepełnosprawnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie został zatrudniony doradca do spraw osób niepełnosprawnych.

Zadania doradcy ds. osób niepełnosprawnych:

 • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych,
 • udzielanie informacji o jednostkach realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • udzielanie informacji dotyczących warunków, jakie należy spełniać by móc ubiegać się o dofinansowane ze środków PFRON w ramach rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
 • udzielanie informacji dotyczących procedur składania wniosków o dofinansowanie i dokumentów jakie należy dołączyć do wniosku,
 • udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym przy wypełnianiu wniosku

Kontakt: Ewa Sukiennik tel. 77 416 95 05 w.420
e-mail: e.sukiennik@brzeg-powiat.pl