Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przedstawia Uchwałę Rady Powiatu Brzeskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Brzeskim na lata 2022 – 2026.

Uchwała Rady Powiatu Brzeskiego


 

Uchwała Nr ……………

Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia …………….. 2021 r

w sprawie: uchwalenia Powiatowego programu na rzecz rozwoju pieczy

                   zastępczej na lata 2021 – 2023

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz.U. z 2020r. poz. 920, z 2021 r. poz.1038) w związku z art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.821, z 2021 r. poz. 159,1006)

Rada Powiatu ustala co następuje:

§1

Uchwala się Powiatowy Program na Rzecz Rozwoju Pieczy Zastępczej  w Powiecie Brzeskim na lata 2021- 2023 o następującym brzmieniu:

,,Powiatowy Program na Rzecz Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Brzeskim na lata 2021 -2023”.

 1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.821, z 2021 r. poz. 159,1006) do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej.  Uchwałą Nr XXX/307/18 Rady Powiatu w Brzegu z  dnia 26 kwietnia 2018 r. przyjęto Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020, który był opracowany i realizowany przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu.

W związku z zakończonym okresem obowiązywania Programu, należało opracować nowy dokument w oparciu o potrzeby środowiska lokalnego.

Opracowany Program jest zgodny z założeniami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Brzeskim, a także z kierunkami polityki prorodzinnej państwa.

Opracowanie tego programu daje szansę na  pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych, które mogą być  przeznaczone na wspieranie i realizację programów dotyczących budowania powiatowego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz może uzupełniać ofertę pomocową skierowaną dla rodzinnej, instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz usamodzielniających się wychowanków.

Należy podkreślić, że obowiązek wspierania rodziny, przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacja pieczy zastępczej, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej.

Powyższy obowiązek jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej, realizują w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami pomocniczymi, policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami służby zdrowia, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 1. Cele programu

Celem głównym programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie brzeskim na lata 2021 – 2023 jest rozwijanie i wspieranie istniejącego w powiecie brzeskim systemu rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz organizowanie wsparcia wychowankom rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, a także osobom usamodzielniającym się.  

System pieczy zastępczej w Powiecie Brzeskim obejmuje instytucje działające na rzecz rodziny i dziecka jakimi są:

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

– Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej

– Sąd Rejonowy w Brzegu  Wydział Rodzinny i Nieletnich

Organizatorem pieczy zastępczej zgodnie z Zarządzeniem Nr 64/2011 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 15 listopada 2011 r. na terenie Powiatu Brzeskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu.

Realizacja celu głównego  to także działania zmierzające do uregulowania sytuacji prawnej i życiowej dziecka przebywającego w pieczy zastępczej       i podejmowanie działań zmierzających do powrotu dziecka do rodziców w tych sytuacjach, które są możliwe do zrealizowania.

W systemie wsparcia rodziny dużą rolę odgrywają działania ośrodków pomocy społecznej ukierunkowane na rodziny zagrożone oraz rodziny biologiczne, do których powróciły dzieci z pieczy zastępczej. Zatem szczególnie ważna jest praca asystentów rodziny pomagających rodzinie w prawidłowym funkcjonowaniu i wychowywaniu dzieci.  Istotną rolę we wsparciu rodzin zastępczych odgrywają  koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, którzy podchodzą do każdej rodziny w sposób indywidualny. Rozwój systemu opieki zastępczej w okresie trwania programu oparty musi być o pozyskanie nowych rodzin zastępczych i kandydatów do prowadzenia rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych i rodzinnych domów dziecka. Niezbędnym narzędziem w realizacji tego celu będzie prowadzenie kampanii społecznych i medialnych promujących rodzicielstwo zastępcze. Elementem powiatowego systemu pieczy zastępczej są placówki opiekuńczo wychowawcze typu socjalizacyjnego. Ich zasady funkcjonowania oparte są o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówki te będą musiały w okresie trwania programu zakończyć prace nad dostosowaniem do standardów jakie obowiązują  od 2021 r. Zakończeniem procesu opieki i wychowania w pieczy zastępczej jest usamodzielnienie wychowanka. Jest to proces zaczynający się od momentu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, trwający do opuszczenia rodziny zastępczej lub placówki. Wspieranie tego procesu przez rodzinę zastępczą, placówkę i powiatowe centrum pomocy rodzinie ma doprowadzić do ekonomicznego i społecznego usamodzielnienia  i rozpoczęcia własnego życia w sposób odpowiedzialny z zapewnieniem podstaw materialnych samodzielnego funkcjonowania   w społeczeństwie. Wymaga  to współpracy rodzin zastępczych i placówek z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej oraz  z rodzinami biologicznymi lub najbliższą rodziną wychowanków.

 1. System pieczy zastępczej w Powiecie Brzeskim

System pieczy zastępczej w powiecie brzeskim organizowany i realizowany jest głównie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu.  W ramach tego systemu organizator współpracuje z innymi instytucjami realizującymi zadania wynikające z przepisów ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych przepisów. Należy zauważyć, że nie ma w tym systemie podległości instytucji wymienionych jednostce wyznaczonej na organizatora pieczy zastępczych.

Piecza zastępcza na terenie Powiatu Brzeskiego obejmuje:

 1. a) rodzinną pieczę zastępczą w skład której wchodzą:

– rodziny zastępcze spokrewnione,

– rodziny niezawodowe,

– rodziny zawodowe,

– rodzinne domy dziecka,

b)instytucjonalną pieczą zastępczą  tj. placówki opiekuńczo- wychowawcze typu socjalizacyjnego.

Rodzina zastępcza spokrewniona to rodzina, którą tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, będąca/będący krewnymi wstępnymi lub pełnoletnim rodzeństwem dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Rodzina zastępcza niezawodowa to rodzina którą tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim nie będący/będąca krewnymi wstępnymi dziecka.

Rodzina zawodowa to rodzina którą tworzą małżonkowie nie będący krewnymi dziecka umieszczonego w rodzinie zawodowej, która spełnia warunki do pełnienia rodziny zastępczej zawodowej i posiada minimum trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej.

Rodzinny dom dziecka tworzony jest przez osobę nie pozostającą w związku małżeńskim lub przez małżeństwo, sprawujące opiekę nad łącznie nie więcej niż ośmiorgiem dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.

Na terenie Powiatu Brzeskiego brak jest zawodowych rodzin zastępczych specjalistycznych oraz pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Placówki opiekuńczo wychowawcze typu socjalizacyjnego to tzw. domy dziecka przeznaczone dla dzieci od 10 roku życia, wymagających szczególnej opieki lub mających trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie.  W placówce socjalizacyjnej może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.

Na terenie powiatu brzeskiego brak jest placówek typu interwencyjnego i specjalistyczno – terapeutycznego oraz typu rodzinnego.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. w Powiecie Brzeskim funkcjonowały 84 rodziny zastępczy, w których przebywało 105 dzieci. Największą grupę rodzin zastępczych tworzą rodziny spokrewnione, których było 53. Na terenie powiatu funkcjonuje 1 rodzina zawodowa i 4 rodzinne domy dziecka ( w Brzegu, Lewinie Brzeskim, Śmiechowicach i Zwanowicach). W rodzinie zawodowej przebywało 4  dzieci, a w rodzinnych domach dziecka 37 dzieci.

Ponadto w 4 placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego umieszczonych było 99 dzieci – na koniec roku 2020.

 1. Potrzeby w rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Brzeskim

Ustawa o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zmieniła  w sposób zasadniczy system opieki nad dziećmi wymagającymi opieki kładąc nacisk na rodzinną pieczę zastępczą ograniczając rolę instytucjonalnej opieki w wychowaniu i opiece nad dzieckiem pozbawionym opieki rodzicielskiej. Założenia ustawy choć w swojej istocie są bezdyskusyjne to ich wymiar praktyczny rozmija się z celami ustawy i powoduje bardzo duże trudności w umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej. Brak kandydatów do pełnienia roli rodziny zastępczej   a w szczególności brak rodzin do podjęcia się bardzo trudnej i odpowiedzialnej roli rodziny zastępczej zawodowej powoduje komplikacje z umieszczaniem najmłodszych dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. Nie można tworzyć rodzin zastępczych administracyjnie. O podjęciu się roli rodzica zastępczego decydują osoby zainteresowane tą formą pomagania dzieciom trwale lub czasowo pozbawionym opieki. Kandydaci na rodzinę zastępczą zawodową, w tym  specjalistyczną i o charakterze pogotowia rodzinnego muszą spełniać określone ustawa wymogi, przejść odpowiednie procedury kwalifikacyjne.

W powiecie brzeskim brak jest rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych, w których umieszcza się w szczególności dzieci niepełnosprawne i dzieci skierowane na podstawie ustawy z dnia   26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz rodzin zastępczych zawodowych o charakterze pogotowia rodzinnego, w których umieszcza się dziecko do unormowania jego sytuacji, nie dłużej jednak niż na kres 4 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać przedłużony do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego o powrót dziecka do rodziny , przysposobienia lub umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej. Przeprowadzone przez powiatowe centrum pomocy rodzinie działania informacyjno-promocyjne rodzicielstwa zastępczego nie przyniosły efektów w postaci zgłoszenia się chętnych do pełnienia roli rodziny zastępczej.

Kandydaci na do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej oraz rodzinne domy dziecka mają zapewnione bezpłatne szkolenia przygotowujące ich do pełnienia roli opiekuna zastępczego. Problemem na który organizator pieczy zastępczej nie ma większego wpływu jest objęcie rodzin zastępczych opieką koordynatora pieczy zastępczej. W przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przyjęto, że co do zasady objęcie rodziny zastępczej opieką koordynatora następuje na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.

 1. Potrzeby w instytucjonalnej pieczy zastępczej

W powiecie brzeskim funkcjonują trzy placówki opiekuńczo- wychowawcze, w których może przebywać 99 dzieci. Dużym wyzwaniem dla samorządu powiatu jest osiągnięcie standardu liczby dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określiła, że od 1.01.2021 r. w placówce opiekuńczo wychowawczej nie może przebywać więcej niż 14 dzieci. W okresie obowiązywania programu nastąpi zmniejszenie liczby miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,  powołanie do życia 6 nowych, przeznaczonych dla 14 dzieci w każdej placówek, w tym 3 placówek o charakterze interwencyjnym. W procesie deinstytucjonalizacji w powiecie brzeskim powstanie jedno mieszkanie chronionego dla wychowanek pieczy zastępczej w ciąży lub z dziećmi.

 1. Podsumowanie
 • zdecydowaną większość rodzin zastępczych w powiecie brzeskim stanowią rodziny spokrewnione, w których funkcje opiekuńcze i wychowawcze najczęściej pełnią dziadkowie. Rodziny zastępcze dobrze radzą sobie z zapewnieniem podstawowych funkcji opiekuńczych, dużo gorzej radzą sobie z realizacją funkcji wychowawczych i realizacją potrzeb wyższego rzędu dla dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej ( np. zapewnienie dostępu do dóbr kultury, wypoczynku);
 • najczęściej zgłaszanymi potrzebami rodzin zastępczych są potrzeby finansowe, opieki psychologicznej oraz terapii uzależnień;
 • rodziny zastępcze zgłaszają do organizatora pieczy zastępczej powstające problemy wychowawcze oraz sporadycznie konflikty z rodzicami biologicznymi;
 • w rodzinach zastępczych spokrewnionych występuje często duża różnica wieku pomiędzy rodzicami zastępczymi a umieszczonymi w tych rodzinach dziećmi oraz duże obciążenie wynikające ze złych doświadczeń w  wychowaniu rodziców dzieci umieszczonych u dziadków, co rzutuje na jakość sprawowanej opieki
 • umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej bez zapewnienia przez odpowiednie instytucje pracy z rodziną biologiczną mającą na celu osiągnięcie warunków do jak najszybszego powrotu dzieci do rodziców lub rodzica wpływa niekorzystnie na proces wychowania dziecka w rodzinie zastępczej oraz na ich usamodzielnienie

7.Zadania do realizacji w latach 2021-2023 w ramach rodzinnej pieczy zastępczej

Zadania Wskaźniki do realizacji zadań Proponowane działania
Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego – liczba nowo powstałych rodzin zawodowych i rodzinnych domów dziecka – promocja rodzicielstwa zastępczego  w lokalnych mediach

– promowanie dobrych przykładów rodzin zastępczych

– wsparcie ze strony samorządu p[owiatowego stowarzyszenia rodzin zastępczych

– kolportaż ulotek, plakatów;

-informacja na stronie internetowej,

– organizowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego  oraz  imprez integracyjnych działania na rzecz dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej.

– stworzenie dobrych warunków do pozyskania nowych rodzin poprzez dbanie o wysokość wynagrodzeń, wzrostu kompetencji, superwizję rodzinnej pieczy zastępczej.

Zatrudnienie koordynatorów pieczy zastępczej

 

– liczba zatrudnionych koordynatorów

– liczba rodzin objętych wsparciem koordynatora

– intensyfikacja działań wśród rodzin zastępczych promujących opiekę koordynatora
Szkolenia i kwalifikacja kandydatów na rodziny zastępcze – liczba osób skierowanych na szkolenia

– liczba wydanych opinii psychologicznych

– nabór kandydatów,

-wstępne dokonywanie ocen kandydatów przez organizatora pieczy,

– analiza sytuacji rodzinnej, osobistej, majątkowej kandydatów;

– wydawanie opinii przez psychologa

– skierowanie na szkolenie podstawowe;

– wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego

 

Współpraca z rodzinami zastępczymi, prowadzącymi RDD – prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin , zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka;

-umożliwienie  udzielenia pomocy wolontarystycznej,

– szkolenia rodzin zastępczych, w tym z zakresu FAS

– umożliwienie współpracy z koordynatorem

– umożliwienie współpracy z psychologiem, prawnikiem

– wypłata świadczeń

– ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej;

– ocena rodzin zastępczych i prowadzących RDD

 

Zawieranie umów z kandydatami na pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej i prowadzących rodzinne domy dziecka – liczba zawartych umów – propagowanie rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka
Prowadzenie rejestru osób zakwalifikowanych oraz pełniących funkcje rodziny niezawodowej, zawodowej i prowadzących rodzinne domy dziecka – liczba osób i rodzin ujętych w rejestrze – aktualizowanie rejestru
Szkolenia oraz superwizje dla pracowników PCPR podnoszące kwalifikacje z zakresu pieczy zastępczej – liczba szkoleń dla pracowników socjalnych i koordynatorów

– liczba pracowników, którzy wzięli udział w szkoleniach

– organizowanie specjalistycznych szkoleń, i/lub dofinansowanie do szkoleń realizowanych przez uprawnione podmioty;

– wprowadzenie superwizji w dziale pieczy zastępczej

 

Wsparcie rodzin zastępczych poprzez wsparcie  działań  stowarzyszenia rodzin zastępczych i grup wsparcia – liczba członków stowarzyszenia

– liczba osób uczestniczących w grupach wsparcia

– wsparcie w pozyskiwaniu dodatkowych funduszy dla rodzin zastępczych

– realizacja projektów RPO WO w oparciu o partnerstwo ze stowarzyszeniem

Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań fakultatywnych – liczba rodzin i dzieci w rodzinach zastępczych korzystających ze świadczeń fakultatywnych

 

– wprowadzanie do budżetu powiatu środków na realizację zadań fakultatywnych m.in. wypoczynek, remont mieszkań dla rodzinnych domów dziecka i rodzin zawodowych

– pozyskiwanie środków w ramach RPO WO na zajęcia fakultatywne dla wychowanków pieczy zastępczej

Współpraca z innymi instytucjami – liczba spotkań w sprawie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – nawiązanie i utrzymanie współpracy w pracownikami oświaty, kuratorami, asystentami rodzin, pracownikami socjalnymi, itp.

 

8.Zadania dotyczące instytucjonalnej pieczy zastępczej do realizacji w latach 2021-2023. 

Utrzymanie poziomu standardów w placówkach – liczba miejsc w placówkach

– liczba pracowników merytorycznych zatrudnionych w placówkach

– zapewnienie środków finansowych w budżecie powiatu na działalność placówek

– monitorowanie i kontrola działalności placówek

– podnoszenie kwalifikacji pracowników merytorycznych zatrudnionych w placówkach poprzez szkolenia i kursy

– dostosowanie liczby miejsc do potrzeb

– zmniejszenie liczby miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu pracowników merytorycznych placówek – liczba osób biorących udział w szkoleniach przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu zapewnienie w budżetach placówek środków na szkolenia
Zwiększenie świadomości usamodzielnianych wychowanków o problemach wynikających z usamodzielnienia – liczba i rodzaje udzielonych form wsparcia

– liczba usamodzielnianych wychowanków objętych pomocą

– zorganizowanie spotkań dla wychowanków pieczy zastępczej przygotowujących ich do procesu usamodzielniania

 

Pomoc w pozyskaniu mieszkania dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej – liczba osób, które otrzymały opinię w celach mieszkaniowych

– liczba wychowanków przebywających w mieszkaniu chronionym

 

– wystawienie opinii do celów mieszkaniowych

– umożliwienie pobytu                   w mieszkaniu chronionym,

– prowadzenie poradnictwa w mieszkaniu chronionym

– współpraca z gminami                  z terenu Powiatu Brzeskiego w zakresie zapewnienia lokali z zasobów komunalnych dla usamodzielnianych wychowanków

 

Zmiany organizacyjne w placówkach – liczba placówek socjalizacyjnych

– liczba placówek interwencyjnych

– liczba Centrów Administracyjnych Placówek Opiekuńczo Wychowawczych

– przekształcenie i utworzenie 3 placówek o charakterze socjalizacyjnym

– utworzenie 3 placówek o charakterze interwencyjnym

– utworzenie 1 placówki o charakterze specjalistyczno – terapeutycznym

– utworzenie 1 mieszkania chronionego dla matek w ciąży i z dziećmi – wychowanek pieczy zastępczej

– utwozenie Centrum Adfministracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych

 1. Limity rodzinnej pieczy zastępczej.

Na podstawie analizy danych dotyczących funkcjonowania pieczy zastępczej, informacji z Sądu, gmin na temat zagrożeń w środowiskach rodzin biologicznych, uwzględniając realne możliwości finansowe powiatu ustala się limity na lata 2021-2023:

Lata 2021 2022 2023
Liczba rodzin zastępczych zawodowych 1 2 3
Liczba rodzinnych domów dziecka 4 5 5

Warunkiem zrealizowania limitu rodzin w poszczególnych latach jest zapewnienie w budżetach samorządu środków finansowych na ten cel.

 1. Priorytety działań na lata 2021 – 2023.

Rozwój systemu pieczy zastępczej wymaga zrealizowania następujących priorytetów:

 • pozyskanie kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i rodzinne domy dziecka, w szczególności kandydatów na rodziny zawodowe specjalistyczne, w tym pełniące funkcję pogotowia rodzinnego
 • utrzymywanie ustawowej liczby dzieci umieszczanych w rodzinie zastępczej zawodowej i rodzinnych domach dziecka
 • objęcie większej ilości rodzin zastępczych opieką koordynatora, szczególnie rodzin nowo powstających
 • zakończenie procesu deinstytucjonalizacji placówek opiekuńczo wychowawczych
 • utworzenie Centrum Administracyjnego dla wszystkich placówek opiekuńczo wychowawczych
 • objęcie wychowanków i rodzin zastępczych programami PO KL
 • wspieranie działalności stowarzyszenia rodzin zastępczych oraz rozwijanie działalności grup wsparcia
 1. Beneficjenci programu

Program skierowany jest bezpośrednio do osób i rodzin w szczególności:

 • dzieci przebywających w pieczy zastępczej,
 • rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka,
 • rodzin biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy,
 • usamodzielnianych wychowanków oraz opiekunów usamodzielnienia
 • kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych, rodzin zastępczych zawodowych, prowadzenia rodzinnego domu dziecka
 • kadry placówek opiekuńczo-wychowawczej.

Partnerami w realizacji założeń programu są:

 • ośrodki pomocy społecznej
 • rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinny dom dziecka
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • Policja
 • Sąd
 • organizacje pozarządowe
 • kościoły i związki wyznaniowe
 • jednostki oświatowe
 • służba zdrowia
 1. Monitorowanie programu.

Monitorowanie programu opierać się będzie na analizie realizacji założonych wskaźników. Ich spełnienie będzie równoznaczne z osiągnieciem założonych zadań. Dla celów monitoringu wprowadza się następujący wzór tabeli monitorującej:

 

Lp. Cel lub zadanie Termin/okres realizacji Podmiot realizujący Podmiot koordynujący Wartość realizacji
1.
 1. Źródła finansowania.

Program rozwoju pieczy zastępczej w powiecie brzeskim na lata 2018 – 2020 finansowany będzie ze środków budżetu powiatu, dotacji oraz środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł m.in. w ramach dotacji oraz grantów projektowych w ramach funduszy europejskich oraz z budżetu samorządów gminnych (art.191 ust.8 ustawy), budżetu innych powiatów ( art. 191 ust.4 ustawy- z porozumień), odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Zgodnie z zapisami ustawy, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji systemu pieczy zastępczej, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 50%wydatkow przeznaczonych na realizację zadania.

§2

Zadania wynikające z programu realizowane będą do wysokości środków przewidzianych na ten cel w budżecie Powiatu Brzeskiego na kolejne lata.

§3

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Brzeskiego

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od stycznia 2021 r.


Brzeg 26.04.2019

 

Szanowni Państwo!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu przedkłada do konsultacji społecznych wstępny projekt Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019 – 2029.

Jest materiał roboczy, do którego można wnieść swoje uwagi i propozycje, na które czekamy do dnia 8 maja 2019 r.

Na Państwa uwagi i propozycje zgłoszone pisemnie czekamy do dnia 8.05.2019 r.

Uwagi i propozycje można przesyłać na adres: 49-300 Brzeg, ul. Wyszyńskiego 23, faks – 77- 416 95 05 lub mailowo na adres: sekretariat@pcprbrzeg.pl

Osoba do kontaktu: Aleksander Podgórny – tel.: 77-416 95 05

Aleksander Podgórny

Dyrektor

PCPR Brzeg

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 23.04-1-1