Tryb załatwiania spraw w PCPR Brzeg

Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu.

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw dotyczących skarg i wniosków reguluje dodatkowo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Sposób przyjmowania i załatwiania tych spraw regulują swoiste akty prawne, dostępne w odpowiednich działach informacji a także zawarte w wykazie niezbędnej dokumentacji.

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu dokonywane jest zgodnie z instrukcją kancelaryjną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dniem 18.01.2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Sprawy wpływające do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu są ewidencjonowane przez Sekretariat w wersji papierowej, a następnie pismo zostaje przekazane do Dyrektora, który dekretuje je – wskazując na dział odpowiedzialny za merytoryczne załatwienie sprawy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu rozpoznaje także sprawy wpływające do urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej, skrzynki podawczej jak również udziela informacji telefonicznie.

Każde pismo, oświadczenie, wnioski Strony bądź dokumenty, które wpłynęły bezpośrednio na adres e-mail pracownika merytorycznego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie są rejestrowane w dzienniku korespondencyjnym w Sekretariacie.

Numery telefonów i adresy e-mail zamieszczone są na podstronie dane teleadresowe

 Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania

O stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania można się dowiedzieć bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, w którego zakresie zadań znajduje się przedmiot sprawy zainteresowanego.

O kolejności załatwiania lub rozstrzygania spraw decyduje kolejność ich wpływu.

Ze względu na stopień złożoności sprawy oraz konieczność dokonania jej wszechstronnej analizy, w tym przeprowadzenia uzgodnień z innymi podmiotami (inne organy administracji rządowej), rozpoznanie sprawy może przebiegać dłużej. Jednakże w każdym przypadku sprawy załatwiane są w terminach określonych ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, a w szczególnych rodzajach spraw w terminach określonych w odrębnych przepisach.

Załatwiane w przyspieszonym trybie są sprawy określone w sposób uzasadniony jako pilne lub do załatwienia w krótkim, wskazanym terminie.

Priorytet w kolejności załatwiania spraw mają również zapytania pochodzące od dziennikarzy przygotowujących opracowanie do bieżącego wydania programu telewizyjnego, audycji radiowej lub prasy.

Przyjmowanie skarg i wniosków.

DYREKTOR Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu przyjmuje w sprawach skarg i wniosków każdym dniu tygodnia w godzinach 8.00 – 10.00 po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie

                                               PIECZA ZASTĘPCZA

I Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców

 1. Umieszczenie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej: rodziny spokrewnione, rodziny zawodowe, rodziny niezawodowe, rodzinne domu dziecka.
  2. Kierowanie dzieci do instytucjonalnej pieczy zastępczej: placówki opiekuńczo – wychowawcze.

 Wymagane dokumenty:

Forma załatwienia sprawy:

Inne ważne informacje: podstawą umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej jest Postanowienie Sądu, natomiast do instytucjonalnej pieczy zastępczej jest skierowanie do placówki opiekuńczo-wychowawczej wydane na podstawie postanowienie Sądu.
W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej z wyłączeniem placówki resocjalizacyjnej, może nastąpić bez postanowienia Sądu, na wniosek wychowanka lub jego przedstawiciela ustawowego.

II Przyznanie świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych

Przyznanie świadczeń pieniężnych przysługujących rodzinom zastępczymi i prowadzącym Rodzinne Domy Dziecka:
– na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego
w rodzinnej pieczy zastępczej,
– dodatek na dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, dodatek wychowawczy

  (500+),
– dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,
– świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka.

Wymagane dokumenty: wniosek o przyznanie świadczenia wraz z załącznikami określonymi we wniosku

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna

Inne informacje: świadczenie przyznawane jest na podstawie Postanowienia Sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej na wniosek rodziny zastępczej. Po wpływie wniosku rodziny zastępczej lub z urzędu wszczyna się postępowanie.

III Przyznawanie pomocy pieniężnej osobom opuszczającym rodziny zastępcze
i placówki opiekuńczo – wychowawcze
– na usamodzielnienie,
–  kontynuowanie nauki
– na zagospodarowanie w formie rzeczowej

Wymagane dokumenty:

Forma załatwienia sprawy: decyzja administracyjna

Czas załatwienia sprawy: niezwłocznie po złożeniu kompletnego wniosku wraz z załącznikami

Inne informacje: w celu udzielenia pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki osoba usamodzielniana musi wyznaczyć opiekuna usamodzielnienia. Warunkiem uzyskania pomocy, o której mowa wyżej jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, zwanego „programem usamodzielnienia”, zatwierdzonego przez Dyrektora PCPR. Warunkiem przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki przez starostę właściwego do przyznania tej pomocy jest:

 • wskazanie przez osobę usamodzielnianą co najmniej na dwa miesiące przed

            osiągnięciem przez nią pełnoletności danych osobowych osoby, która

            podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia, oraz

            przedstawienie pisemnej zgody tej osoby;

            2)         złożenie indywidualnego programu usamodzielnienia;

            3)         złożenie wniosku o przyznanie pomocy.

IV Organizowanie rodzinnej pieczy zastępczej

Poradnictwo, przeprowadzanie kwalifikacji kandydatów na rodziny zastępcze, wydawanie opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, kierowanie na szkolenia kwalifikacyjne dla osób wyrażających gotowość do pełnienia funkcji  rodziny zastępczej.

Ważna informacja: kwalifikacja przeprowadzana jest na wniosek Sądu, na wniosek kandydatów na rodzinę zastępczą lub pracownika socjalnego

V Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i wsparcia dla rodzin zastępczych

1.  Przeprowadzanie diagnozy posiadania motywacji i predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
2. Pomoc psychologiczna rodzinom zastępczym.
3. Indywidualna  terapia psychologiczna dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
4. Prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

Ważne  informacja: pomoc udzielana jest na wniosek rodziny zastępczej, pracownika socjalnego lub koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

VI Wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodzin zastępczych

1.Wydawanie okresowej opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczącej zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
2. Objęcie opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej rodzin zastępczych.

VII. Odpłatność rodziców biologicznych lub opiekunów prawnych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Forma załatwienia sprawy: Decyzja o ustaleniu wysokości odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Czas załatwienia sprawy: niezwłocznie po skompletowaniu niezbędnej dokumentacji

Inne informacje: Zgodnie z art. 193.  Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości:

1) przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 – w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka;

2) średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;

–  opłatę, o której mowa w ust. 1, rodzice ponoszą od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

– za ponoszenie opłaty, o której mowa w ust. 1, rodzice odpowiadają solidarnie.

– opłatę, o której mowa w ust. 1, ponoszą także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona.

– opłaty, o której mowa w ust. 1, nie ponosi się za okres, w którym dziecko umieszczone w pieczy zastępczej przebywa u rodziców.

– przepisu ust. 1 nie stosuje się do rodziców dziecka pozostawionego bezpośrednio po urodzeniu.

– od opłaty, o której mowa w ust. 1, naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja ustalająca opłatę stała się ostateczna.

– należności z tytułu nieponoszenia opłaty, o której mowa w ust. 1, podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

– w przypadku powstania zaległości z tytułu nieponoszenia opłaty, o której mowa w ust. 1, za okres dłuższy niż 12 miesięcy starosta przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o powstaniu tej zaległości.

 

 

VII Odstąpienie od odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 

Wymagane dokumenty: wniosek o odstąpienie od odpłatności

Forma załatwienia sprawy: decyzja administracyjna

Czas załatwienia sprawy: niezwłocznie po złożeniu kompletnej dokumentacji

Inne informacje: do wniosku dołącza się dokumenty niezbędne do odstąpienia za pobyt dziecka w pieczy zastępczej określone w Uchwale Rady Powiatu Brzeskiego

 Osoby zainteresowane rodzinną pieczą zastępczą zapraszamy do rozmowy, wszelkie zapytania dotyczące sposobu załatwiania spraw w zakresie pieczy zastępczej proszę kierować do zespołu pieczy zastępczej osobiście lub telefonicznie pod numerem 77 416 95 05

Podstawa prawna do załatwiania spraw związanych z pieczą zastępczą:
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz.593
z późn. zm.).
2. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz.821 z późn. zm.).

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie ( Dz. U. z 2012 r., poz. 954 )
 2. Uchwała Nr XXVII/214/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastę[pczej.

                            REHABILITACJA SPOŁECZNA

 1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób

                                 indywidualnych

Jak załatwić – Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób indywidualnych

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. t. j. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.);
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. t.j. z 2015 poz. 926 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny indywidualnych osób niepełnosprawnych nieprowadzących działalności gospodarczej;
2. kserokopia ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka;
3. zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające konieczność stosowania w rehabilitacji wnioskowanego sprzętu;
4. postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu i wyznaczeniu opiekuna prawnego w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej;
5. pełnomocnictwo do załatwiania spraw w imieniu wnioskodawcy, w przypadku, gdy wniosek jest składany przez inną osobę niż wnioskodawca;
6. faktura proforma lub oferta cenowa wnioskowanego sprzętu.
Forma załatwienia sprawy:
umowa cywilno-prawna.
Czas załatwienia sprawy:
na bieżąco, w miarę posiadanych środków finansowych PFRON.
Inne informacje ważne dla interesantów:
1. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek, nie przekracza kwoty:
a. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
b. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

 1. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
 2. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze dla osób indywidualnych

Jak załatwić –  Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze dla osób indywidualnych

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. t. j. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.);
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późń. zm.).

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
2. kserokopia ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka;
3. kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (potwierdzona za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie);
4. kosztorys ofertowy/faktura proforma/oferta cenowa, określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji (w przypadku braku faktury)
5. faktura za zakup przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych, określająca kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup;
6. postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu i wyznaczeniu opiekuna prawnego;
7. potwierdzenie notarialne pełnomocnictwa do załatwiania spraw w imieniu wnioskodawcy.
Forma załatwienia sprawy:
informacja o przyznaniu dofinansowania.
Czas załatwienia sprawy:
na bieżąco, w miarę posiadanych środków finansowych PFRON.
Inne informacje ważne dla interesantów:
1. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
a) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
2. Wysokość dofinansowania wynosi:
a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany;
b) do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

III. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Jak załatwić –  Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. t. j. z 2019 r. , poz. 1172 z póżn. zm.);
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o przyznanie dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wraz z wnioskiem lekarza;
2. kserokopia ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.
Forma załatwienia sprawy:
pismo informujące o przyznaniu dofinansowania.
Czas załatwienia sprawy:
na bieżąco, w miarę posiadanych środków finansowych PFRON.
Inne informacje ważne dla interesantów:
I. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:
1. została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;
2. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu;
3. weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;
4. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;
5. złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
6. średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
a) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
7. w przypadku turnusu, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

II. Osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoba niepełnosprawna w wieku do 16 lat może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna pod warunkiem, że:
1. wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna;
2. opiekun:
– nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie;
– nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby;
– ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

III. Wysokość dofinansowania wynosi:
1. 30% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
2. 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
3. 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
4. 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
5. 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

 1. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób

                                    niepełnosprawnych

Jak załatwić –  Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. t. j. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.));
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późń. zm.).

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji;
2. potwierdzenie prowadzenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (np. aktualny wypis z rejestru sądowego lub statut);
3. sposób reprezentacji (pełnomocnictwo);
4. udokumentowane posiadanie konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach;
5. kosztorys wydatków związanych z realizacją zadania;
6. lista niepełnosprawnych uczestników imprezy wraz z podaniem stopnia niepełnosprawności (nie dotyczy imprez masowych).
W przypadku, gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie jest:
– zakładem pracy chronionej, do wniosku dołącza się :
a) potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej;
b) sprawozdanie F-01 i F-02 (w przypadku ich sporządzania) za rok poprzedzający złożenie wniosku;
c) kwotę naliczenia oraz sprawozdanie z wykorzystania zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres 3 miesięcy przed data złożenia wniosku.
– przedsiębiorcą, do wniosku dołącza się informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
Forma załatwienia sprawy:
umowa cywilno-prawna.
Czas załatwienia sprawy:
wniosek składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania;
realizacja – na bieżąco, w miarę posiadanych środków finansowych PFRON.
Inne informacje ważne dla interesantów:
1. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON i zapewnią odpowiednie do potrzeb osób niepełnosprawnych warunki techniczne i lokalowe do realizacji zadania.
2. Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.
3. Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

 1. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się lub technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Jak załatwić – Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się lub barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz. 1172 z późn. zm.);
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 926 z późń. zm.).

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się lub technicznych;
2. kserokopia ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka;
3. kserokopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą, w przypadku zamieszkiwania takich osób;
4. aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest kreślony w orzeczeniu
5. aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, wypis z rejestru gruntów lun inny dokument potwierdzający prawo do lokalu mieszkalnego (np. akt najmu, własności, przydział lokalu mieszkalnego, itp.) ;
6. zgoda właściciela lokalu (jeżeli jest wymagana) – dotyczy wniosku na likwidację barier architektonicznych ;
7. projekt wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszenie zamiaru przystąpienia do robót budowlanych (w koniecznych przypadkach);

 1. kosztorys, faktura proforma, oferta cenowa – po otrzymaniu informacji PCPR o przyznaniu dofinansowania;
  9. postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu i wyznaczeniu opiekuna prawnego (w koniecznych przypadkach);
  10. potwierdzenie notarialne pełnomocnictwa do załatwiania spraw w imieniu Wnioskodawcy (w koniecznych przypadkach).
  Forma załatwienia sprawy:
  umowa cywilno-prawna.
  Czas załatwienia sprawy:
  na bieżąco, w miarę posiadanych środków finansowych PFRON.
  Inne informacje ważne dla interesantów:
  1. O dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się lub technicznych  mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i jeżeli likwidacja tych barier umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.
  2. Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.
  3. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem dofinansowania i zawarciem umowy.
  4. Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
 2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Jak załatwić – Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Podstawa prawna: 1 ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.);
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1190 z późń. zm.).
Wymagane dokumenty:
1. wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych;
2. kserokopia ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka;
3.kserokopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą, w przypadku zamieszkiwania takich osób;
4. aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu, potwierdzające trudności w poruszaniu się osoby niepełnosprawnej;
5. aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, wypis z rejestru gruntów lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu mieszkalnego (np. akt  najmu, własności, przydział lokalu mieszkalnego, itp.);
6. zgoda właściciela budynku, lokalu (w koniecznych przypadkach);
7. projekt wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszenie zamiaru przystąpienia do robót budowlanych (w koniecznych przypadkach) – po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania ;
8. Kosztorys wstępny po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania;
9. postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu i wyznaczeniu opiekuna prawnego (w koniecznych przypadkach);
11. potwierdzenie notarialne pełnomocnictwa do załatwiania spraw w imieniu Wnioskodawcy (w koniecznych przypadkach).

Forma załatwienia sprawy:
umowa cywilno-prawna.
Czas załatwienia sprawy:
na bieżąco, w miarę posiadanych środków finansowych PFRON.
Inne informacje ważne dla interesantów:
1. O dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu albo budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują – jeżeli likwidacja tych barier umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.
2. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem dofinansowania i zawarciem umowy.
3. Wysokość dofinansowania w powiecie brzeskim w roku 2021 wynosi maksymalnie 95% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż do 8000 zł kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego

wynagrodzenia.

 1. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych możliwe jest po upływie 3 lat od daty ostatniego dofinansowania.

PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności- do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) od dnia 1 marca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Przypominamy i zachęcamy – możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!!

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2021 r.

Moduł II

W 2021 roku  Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2021 r.

Przypominamy i zachęcamy – możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!!

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:

 • dnia 31 marca 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021),
 • dnia 10 października 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

Wysokość dofinansowania

Warunki dofinansowania opisane są w ust. 10-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2021 roku.

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
  • do 1.000 zł – dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
  • do 1.500 zł dla pozostałych Wnioskodawców,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
  – do 4.000 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1. 700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy,
 2. 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 3. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
 4. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie
  na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
 5. 200 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna studiuje w przyspieszonym trybie,
 6. 300 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w ubiegłym i bieżącym roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 7. 300 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
 8. 800 zł – gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON (możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy).

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków. Dofinansowanie powyżej kwoty 2.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobęz zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

 Przekazanie przyznanych środków finansowych

Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.

Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy dofinansowania i po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez Wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny

Wysokość faktycznie udzielonego dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dot. jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:

 • do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
 • do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 • do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Warunki zmniejszenia dofinansowania

Dodatek nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Wysokość udziału własnego Wnioskodawcy (w kosztach czesnego)

Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązani są tylko Wnioskodawcy zatrudnieni (co najmniej 15% kosztów czesnego na pierwszym kierunku, na drugim i kolejnych kierunkach – rzeczywisty udział własny wyniesie 65%).

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy

Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku szkolnego/akademickiego.

Warunki dopuszczalności pomocy na dofinansowanie nauki (wszystkie wymienione w ust. 19 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2021 r.

 • Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów:
  • „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
  • „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

z uwzględnieniem pkt 2;

 • Wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów i zostały rozpoczęte, gdy limit, o którym mowa w pkt 1 nie został przekroczony;
 • Decyzja o dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku ponownego wsparcia wcześniej dofinansowanego semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego – należy do kompetencji Realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4, przy czym spowolnienie toku studiów nie jest traktowane jako powtarzanie semestru;
 • Wypłata dofinansowania w sytuacji, o której mowa w pkt 3, jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 – z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku);
 • Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym mowa w pkt 4 (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt 6;
 • Na pisemny wniosek Realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5 – nie ma zastosowania.

Pozostałe warunki pomocy na dofinansowanie nauki są wymienione w ust. 19 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2021 r.

Limit semestrów nie dotyczy osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach studiów III stopnia, a także osób zamierzających otworzyć przewód doktorski poza studiami doktoranckimi (III stopnia).

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Dodatkowo, przypominamy:

 • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
 • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy,
 • kwota dofinansowania nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego – aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania
  do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu,
 • Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) – nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

POMOC SPOŁECZNA

UMIESZCZANIE W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ

Jak załatwić:

Umieszczanie w domach pomocy społecznej odbywa się na podstawie wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania osoby, która stara się o umieszczenie w domu pomocy społecznej. Wniosek należy złożyć do właściwego OPS lub MOPS. Umieszczanie w domu pomocy społecznej przez PCPR odbywa się na dokumentacji (decyzji administracyjnych kierujących i w sprawie odpłatności za pobyt) wydanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym został złożony wniosek. Umieszczenie w domu pomocy społecznej odbywa się także na podstawie Postanowienia Sądowego.

Uwaga: umieszczanie w prywatnym domu pomocy społecznej nie wymaga złożenia wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podstawa prawna:

1.ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

 1. Rozporządzenie MPiPS z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja o umieszczeniu w domu pomocy społecznej

Czas załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, w zależności od wolnych miejsc w domu pomocy społecznej. W przypadku braku wolnych miejsc PCPR informuje właściwy organ o umieszczeniu danej osoby na liście oczekujących wraz z informacją o przewidywanym terminie umieszczenia.

 UMIESZCZANIE  W MIESZKANIU CHRONIONYM DLA OFIAR

                        PRZEMOCY W RODZINIE

 

Jak załatwić: umieszczenie w mieszkaniu chronionym odbywa się:

– na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu powiatu brzeskiego

– w wyniku interwencji Policji, po uzgodnieniu z dyrektorem PCPR

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MPiPS z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych

Forma załatwienia sprawy:

1.Decyzja o umieszczeniu w mieszkaniu chronionym

2.Ustalenie odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

Czas załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, w miarę posiadania wolnych miejsc w mieszkaniu chronionym.

Wymagane dokumenty: wniosek OPS lub MOPS o umieszczenie w mieszkaniu chronionym wraz z informacją, czy osoba której dotyczy wniosek jest objęta procedurą Niebieskiej Karty.

Inne ważne informacje dla interesantów: osoba skierowana do mieszkania chronionego ponosi odpłatność za pobyt w wysokości określonej w Uchwale Rady Powiatu Brzeskiego( w roku 2021 – 50 zł miesięcznie) oraz koszty zużycia mediów – proporcjonalnie do liczby mieszkańców mieszkania chronionego. Czas pobytu w mieszkaniu chronionym jest określony w Regulaminie Mieszkania Chronionego.

UMIESZCZANIE  W MIESZKANIU CHRONIONYM DLA USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Jak załatwić: umieszczenie w mieszkaniu chronionym dla usamodzielnianych wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej odbywa się na podstawie wniosku składanego przez osobę zainteresowaną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MPiPS z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych.

Forma załatwienia sprawy:

1.Decyzja o umieszczeniu w mieszkaniu chronionym

2.Umowa cywilnoprawna

Czas załatwienia sprawy:

Niezwłocznie w miarę posiadania wolnych miejsc w mieszkaniu chronionym

Wymagane dokumenty: wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie dochodów

Inne ważne informacje dla interesantów: osoba skierowana do mieszkania chronionego ponosi odpłatność za pobyt w wysokości określonej w Uchwale Rady Powiatu Brzeskiego( w roku 2021 – 50 zł miesięcznie) oraz koszty zużycia mediów – proporcjonalnie do liczby mieszkańców mieszkania chronionego. Czas pobytu w mieszkaniu chronionym jest określony w Regulaminie Mieszkania Chronionego.