INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu informuje, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego zamieszczone zostało ogłoszenie Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tj. Dz. U z 2020 r. poz.426,568) powiatowe rady składają się z 5 osób, powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).

Zgłoszenia kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych proszę przesyłać do dnia 5 czerwca 2020 r. na adres: Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie, 49-300 Brzeg, ul. Wyszyńskiego 23.

 

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym, utworzonym przy Staroście Brzeskim. Podstawą prawną działania Rady jest art. 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560).

Do zakresu zadań Rady należy:

  • podejmowanie działań zmierzających do integracji zawodowej i społecznej oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
  • opiniowanie projektów: powiatowych programów działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz uchwał, przyjmowanych  przez Radę Powiatu Brzeskiego,
  • ocena realizacji ww. programów i uchwał pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Zarządzeniem Starosty Powiatu Brzeskiego nr 52/2011 z dnia 4 października 2011 powołana została Powiatowa Społeczne Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencje w latach 2011 – 2015 w składzie:

  1. Robert Hejman (zgłoszony przez Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM z siedzibą w Brzegu),
  2. Helena Brzezińska (zgłoszona przez Burmistrza Grodkowa),
  3. Elżbieta Wielgus (zgłoszona przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim oraz burmistrza Lewina Brzeskiego),
  4. Joanna Wrębiak (zgłoszona przez Wójta Gminy Skarbimierz),
  5. Zbigniew Dzięgielewski (zgłoszony przez Wójta Gminy Olszanka).

Rada składa się z 5 osób, powoływanych przez Starostę Powiatu Brzeskiego spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu brzeskiego organizacji pozarządowych, fundacji oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Wszelkie uwagi lub wnioski do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy kierować na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu.