KONFERENCJA “Rola pieczy zastępczej w Powiecie Brzeskim”
12.05.2022 godz. 9-14

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

Uprzejmie informujemy, iż w powiecie brzeskim w 2022 r. działają 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Z porad może skorzystać każda osoba, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Porady mogą być udzielane poza wyznaczonym lokalem dla osób niepełnosprawnych, które nie mają możliwości samodzielnego stawiennictwa w punkcie udzielania porad.

Więcej informacji na stronie https://brzeg-powiat.pl/pomoc-prawna/?msclkid=baf4f77ca8fc11ec97f27003631f326f


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu informuje, że w 2022 roku realizowany jest „Program wyrównywania różnic między regionami III” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Więcej o programie jest TUTAJ.


 

Od 1 stycznia 2022r. wnioski na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się można składać przez Internet!

Wniosek należy złożyć w Systemie SOW (sow.pfron.org.pl)
Jedyne, czego potrzebujesz to: dostęp do Internetu, konto w Systemie SOW i Profil Zaufany.

W przypadku osób niepełnosprawnych, które nie posiadają podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego bądź mają trudności w korzystaniu z narzędzi elektronicznych. Osoby te mogą udzielić pisemnego pełnomocnictwa wybranej przez siebie osobie i od tej pory pełnomocnik może składać wnioski w systemie SOW w ich imieniu.

Instrukcja:

  • wydrukuj Pełnomocnictwo,
  • uzupełnij brakujące dane,
  • podpisz,
  • przekaż Pełnomocnikowi.

Od tego momentu Twój pełnomocnik jest upoważniony, aby w Twoim imieniu dokonywać wszystkich czynności związanych z wnioskiem o dofinansowanie złożonym w systemie SOW, np.:

  • podpisać, poprawić i uzupełnić wniosek o dofinansowanie w systemie SOW,
  • udzielić wyjaśnień i informacji potrzebnych w trakcie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie,
  • zawrzeć i rozliczyć umowę o dofinansowanie,
  • podejmować wszelkie działania związane z realizacją zobowiązań wynikających z umowy dofinansowania zawartej na podstawie wniosku o dofinansowanie

Ważne: Skan pełnomocnictwa należy dołączyć do wniosku składanego w systemie SOW.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem Infolinii: SOW 800 889 777 (połączenie bezpłatne).


ZARZĄDZENIE NR 18/2021

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

z dnia 29.12.2021 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2022 r.

Na podstawie art.130 §2 Kodeksu Pracy zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela, obniżające wymiar czasu pracy

(1.01.2022 r.).

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej PCPR.

§ 3

Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podjęcia.


Witamy na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu

FOTORELACJA Z DNIA PIECZY ZASTĘPCZEJ


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu realizuje projekt pn.:

„Razem STOP PRZEMOCY 2021”

w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

ZOBACZ WIĘCEJ


UWAGA

W zakładce ,, Konsultacje społeczne” został przedstawiony “Powiatowy program na rzecz rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021 – 2023”.
Opinie i uwagi do przedstawionego Programu można przekazać drogą elektroniczną na adres mailowy: pcprbrzeg@wp.pl lub pisemnie na adres PCPR: 49-300 Brzeg, ul. Wyszyńskiego 23 w terminie do dnia 6.09.2021 r.


Zarządzenie nr 3/2021
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
z dnia 11.01.2021r.
w sprawie określenia wysokości świadczenia oraz zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania do wypoczynku dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.

FOTORELACJA Z ODWIEDZIN MIKOŁAJA 

UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE NOWY PROGRAM PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem, zagrożenia epidemicznego oraz Dla kogo jest ten program? Czytaj więcej

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Zachęcamy do pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej przez stworzenie dla nich domu, w którym znajdą dużo miłości i ciepła rodzinnego

Osoby, które chcą zostać rodziną zastępczą lub stworzyć rodzinny dom dziecka zapraszamy do:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Wyszyńskiego 23

49-300  Brzeg

tel. 77/416-95-05

email: pcprbrzeg@wp.pl

więcej informacji Promocja RODZINY


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wyszyńskiego 23
49-300 Brzeg

tel. 77 416-95-05
e-mail: sekretariat@pcprbrzeg.pl

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku godz. 7.15 do 15.15


l1
l2
ngo
l6
l5
l4